Algemene Voorwaarden Veganbox

Mocht u vragen hebben over deze voorwaarden, dan kunt u contact opnemen via [email protected]

Veganbox heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze Algemene Voorwaarden op de opdracht van toepassing zal zijn. Van deze wijzigingen zal Veganbox u van tevoren op de hoogte stellen en u wijzen op het recht om tegen deze wijzigingen in beroep te gaan. Afspraken die afwijken van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd.

1. Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de volgende begrippen als volgt gedefinieerd:

www.veganbox.nl

2. Totstandkoming en Beëindiging van de Overeenkomst

2.1 De Overeenkomst tussen B&DC B.V. en de Klant komt tot stand door de schriftelijke bevestiging daarvan door Veganbox aan de Klant. De schriftelijke bevestiging wordt per e-mail aan de Klant toegestuurd.

2.2 Indien de Overeenkomst tussen Veganbox en de Klant een abonnement op levering van Producten betreft, kan de Klant deze Overeenkomst op ieder gewenst moment opzeggen. De opzegtermijn bedraagt zes dagen. De Klant informeert Veganbox schriftelijk of telefonisch op ondubbelzinnige wijze over de opzegging. Veganbox stuurt per ommegaande een schriftelijke bevestiging van ontvangst van de opzegging. Geplande leveringen van Producten gedurende de opzegtermijn worden door Veganbox uitgevoerd en dienen door de Klant te worden voldaan.

3. Bedenktijd - Herroepingsrecht

3.1 In geval de Overeenkomst tussen Veganbox en de Klant een abonnement op levering van Producten betreft, heeft de Klant gedurende veertien dagen vanaf het moment van totstandkoming van deze Overeenkomst het recht om de Overeenkomst zonder opgaaf van redenen met onmiddellijke ingang te beëindigen door gebruik te maken van het herroepingsrecht.

3.2 Indien de Klant de Overeenkomst herroept, ontvangt de Klant eventuele betalingen die tot op dat moment aan Veganbox zijn gedaan onverwijld en in ieder geval niet later dan 21 dagen nadat Veganbox op de hoogte is gesteld van de herroeping, retour. Terugbetaling vindt plaats met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke betaling heeft verricht.

3.3 Indien aan de Klant voorafgaand aan de beëindiging op grond van dit artikel Producten zijn geleverd, is de Klant de verschuldigde koopprijs voor deze Producten aan Veganbox verschuldigd, voor zover het bederfelijke waren betreffen. Alle over zaken die Veganbox aan de Klant heeft geleverd, mag de Klant in geval van gebruikmaking het dit herroepingsrecht aan Veganbox retourneren. Veganbox vergoedt de waarde van deze zaken aan de Klant. Retourzending door de Klant dient plaats te vinden binnen 14 dagen na gebruikmaking van het herroepingsrecht. Kosten voor retourzending komen voor rekening van de Klant.

3.4 De Klant dient de beëindiging van de Overeenkomst op grond van het bepaalde in artikel 3.1 op ondubbelzinnige wijze aan Veganbox kenbaar te maken. Dit kan door gebruikmaking van het aan deze algemene voorwaarden gehechte beëindigingsformulier, telefonisch of per e-mail.

4. Prijzen en Betaling

4.1 Veganbox is te allen tijde gerechtigd de prijzen voor de Producten te wijzigen. De Klant is gerechtigd de Overeenkomst in het geval van prijsstijgingen te ontbinden.

4.2 Betaling geschiedt op één van de door Veganbox op haar website www.veganbox.nl genoemde wijzen.

4.3 Verschuldigde betalingen voor de afgenomen producten dienen uiterlijk 9 dagen na levering van het betreffende product te zijn voldaan aan Veganbox.

5. Bestelling en Levering

5.1 Bestellingen voor een Product kunnen uiterlijk 6 dagen voor de geplande dag van levering worden geplaatst, gewijzigd of geannuleerd.

5.2 Alle door Veganbox genoemde leveringstermijnen zijn indicatief. Veganbox spant zich tot het uiterste in deze leveringstermijnen na te komen.

5.3 Levering vindt plaats op het door de Klant bij totstandkoming van de Overeenkomst aangegeven adres. Indien op het beoogde moment van levering door de bezorger noch de Klant noch een door hem aangewezen persoon op het afleveradres aanwezig is, dan wel de Klant of bovenbedoelde aangewezen persoon het Product niet in ontvangst kan of wil nemen, staat Veganbox noch de bezorger vanaf dat ogenblik garant voor de kwaliteit van het Product.

5.4 In het geval zoals beschreven in 5.3 zal de bezorger, indien gespecificeerd door de Klant, de opdrachten van de Klant volgen zoals deze door de Klant zijn aangegeven(optioneel) bij ”Info voor de bezorger”, indien redelijkerwijs mogelijk.

5.5 Indien de situatie zoals beschreven bij 5.3 zich voor doet en de Klant heeft geen ”Info voor de bezorger” gespecificeerd zoals beschreven bij 5.4 zal de bezorger pogen de box bij buren of overburen te bezorgen.

5.6 Indien de bezorger in het geval van niet thuis, het Product volgens de instructies van de klant of bij de buren/overburen bezorgt zal deze een melding voor de Klant achterlaten met het bezorgadres of de bezorglocatie.

5.7 Mocht ook bij de buren niemand thuis zijn, of mocht het afgeven van de bestelling bij buren of op de door de Klant gespecificeerde plaats, om andere reden niet mogelijk zijn, zal het Product geretourneerd worden. De Klant is in dat geval de volledige koopprijs van het Product aan Veganbox verschuldigd.

5.8 Indien levering niet heeft plaatsgevonden in gevallen anders dan bedoeld in artikelen 5.3 tot 5.7 omschreven, dient de Klant Veganbox hiervan binnen 24 uur op de hoogte te stellen door telefonisch of per e-mail contact op te nemen. In overleg met de Klant zal het Product vervolgens worden nageleverd of zal een andere oplossing worden gezocht.


6. Aansprakelijkheid

6.1 Aansprakelijkheid van Veganbox voor schade is beperkt tot de koopsom van het Product waaruit de schade voortvloeit c.q. waarmee de schade verband houdt, althans in ieder geval tot het bedrag dat in het betreffende geval door de verzekeraar van Veganbox wordt uitgekeerd.


7. Garantie

7.1 Veganbox spant zich tot het uiterste in om het Product volledig en vers bij de Klant te leveren. Het Product bevat veelal dagverse, gekoelde en/of bevroren zaken. Als het Product naar de mening van de Klant niet of niet volledig aan de verwachtingen die de Klant daarvan redelijkerwijze mocht hebben voldoet, dan dient de Klant Veganbox hiervan binnen twee dagen na levering van het Product op de hoogte te stellen, onder vermelding van de datum van levering, het afleveradres en een beschrijving van de geconstateerde tekortkoming.

7.2 Als Veganbox na onderzoek constateert dat sprake is van een tekortkoming, heeft de Klant naar eigen keuze recht op:
a. restitutie van de waarde van dat gedeelte van het Product dat niet aan de verwachtingen voldoet; of
b. vervanging van dat gedeelte van het Product dat niet aan de verwachtingen voldoet.


8. Gebruik van de website

8.1 De Klant krijgt van Veganbox bij het aangaan van de Overeenkomst de beschikking over een persoonlijk account op de website van Veganbox. De Klant mag de inloggegevens van dit persoonlijke account niet aan derden worden doorgegeven. De Klant dient deze gegevens veilig en afgeschermd van onbevoegden te bewaren en Veganbox van een eventueel verlies of doorgave schriftelijk op de hoogte te stellen. Voor misbruik, bijvoorbeeld elke onrechtmatige bestelling met het wachtwoord van de Klant door derden en de daaruit voortkomende vorderingen, draagt de Klant zelf de verantwoordelijkheid.


9. Overmacht

9.1 In geval van overmacht is Veganbox gerechtigd haar verplichtingen jegens de Klant op te schorten voor de duur van de overmacht.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, storingen bij de vervoersmiddelen, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.


10. Verwerking Persoonsgegevens

10.1 Veganbox verwerkt persoonsgegevens van de Klant. Op deze verwerking van persoonsgegevens is het privacystatement van Veganbox van toepassing, dat is gepubliceerd op de website www.veganbox.nl

11. Toepasselijk recht, klachten en geschillen

11.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

11.2 Indien sprake is van een klacht kan de Klant telefonisch, schriftelijk, per e-mail of via de eigen inlogpagina op de website van Veganbox contact opnemen met Veganbox. Veganbox zal uiterlijk binnen drie werkdagen reageren op een klacht als hiervoor bedoeld.

11.3 De rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, is bij uitsluiting bevoegd om in eerste aanleg kennis te nemen van geschillen die ontstaan in verband met de Overeenkomst.

Veganbox is een handelsnaam, onderdeel van SalecoGroep BV.
Kloveniersburgwal 131E
1011KD Amsterdam
[email protected]
Tel 085 027 00 06

Modelformulier voor herroeping

Download hieronder een modelformulier voor herroeping:
Modelformulier voor herroeping